Yapılandırma kapsamına giren kurum alacakları, türü ve dönemi

7256 sayılı Kanun hükümleri uyarınca; 2020 yılı Ağustos ayı/dönemi ve önceki aylara/dönemlere ilişkin olup, bu Kanunun yayım tarihi olan 17 Kasım 2020 tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde bu tarih itibarıyla ödenmemiş olan;

5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan;

Sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, ek karşılık primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,  7256 sayılı Kanuna göre, yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenme imkânı ortadan kalkmamış, isteğe bağlı sigorta primi (5510 sayılı Kanunun Geçici 16'ncı maddesi kapsamında) gelir vergisinden muaf olan kadın sigortalıların isteğe bağlı sigorta primi dâhil) ile topluluk sigortası primi, İlgili Kanunları gereğince Kurumca takip edilmekte olan damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,

Fazla çalışma ve hafta tatili çalışmalarının ücret hesaplamaları nasıl yapılır?

31 Ağustos 2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup bu kanunun yayım tarihinden önce Kurumca re'sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edildiği halde Kanunun yayım tarihi itibarıyla ödenmemiş olan; özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi,

31 Ağustos 2020 tarihinden önce (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere ilişkin olup bu Kanunun 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen başvuru tarihine kadar kesinleşen idari para cezaları, bu Kanun kapsamına giren ve 17 Kasım 2020 tarihinden önce asılları ödenen alacakların; bu tarih itibarıyla henüz ödenmemiş olan fer'ileri,

5510 sayılı Kanunun ek 5 ve ek 6'ncı maddeleri kapsamında sigortalı olanlara ait sigorta primi, 2925 sayılı Kanun kapsamındaki tarım sigortalılarına ilişkin sigorta primi,

5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan ve 17 Kasım 2020 tarihi itibarıyla ilgili kanunlar gereği durdurulmuş sürelere ilişkin primler, bu Kanunun yayım tarihi olan 17 Kasım 2020 tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan;

Kurum tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen ve 506 sayılı Kanunun, 1479 sayılı Kanunun, 2925 sayılı Kanunun, 2926 sayılı Kanunun, 5434 sayılı Kanunun mülga hükümleri ve 5510 sayılı Kanunun 96'ncı maddesi gereğince tahsil edilmesi gereken iş göremezlik ödeneği, gelir ve aylıklara ilişkin borç asılları ve kanuni faizleri, 3.11- Bu Kanunun yayım tarihi olan 17 Kasım 2020 tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan;

İşverenlerin ve üçüncü şahısların, 5510 sayılı Kanunun 14'üncü, 21'inci, 23'üncü, 39'uncu ve 76'ncı maddeleri, 506 sayılı Kanunun mülga 10'uncu, 26'ncı, 27'nci ve 28'inci maddeleri, 1479 sayılı Kanunun mülga 63'üncü maddesi ve 5434 sayılı Kanunun mülga 129'uncu maddesi gereğince iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları ve kanuni faizleri,

 

Tarımsal kesinti sorumlularının tevkifat borçları, yapılandırmaya başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki muhtar sigortalıların 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki diğer statülerindeki prim borçları ile 17 Kasım 2020 tarihi itibarıyla ilgili kanunlar gereği durdurulmuş sürelere ilişkin primler, ve bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, yapılandırılması mümkün olan Kurum alacaklarını oluşturmaktadır.

Başvuru süresi, yeri, şekli ve taksit ödeme süreleri nasıldır?

7256 sayılı Kanunun 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca; borçluların kapsama giren Kurum alacaklarını yapılandırabilmeleri için 31 Aralık 2020 tarihi mesai bitimine kadar ilgili üniteye/birime şahsen, posta yoluyla, e-Devlet üzerinden veya 31  Aralık 2020 saat 23.59'a kadar e-Sigorta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Diğer yandan 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezası, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı ve eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları için e-Bildirge şifresi aktif olanlar tarafından yapılacak başvurular e-Sigorta kanalıyla yapılacaktır.

Ayrıca posta yoluyla yapılan başvurular da kabul edilecektir. Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların 31 Aralık 2020 tarihi mesai bitimine kadar başvuruda bulunmamaları halinde, bu kuruluşların kapsama giren borçları başvuru şartı aranmadan isteyen peşin isteyen ikişer aylık sürelerde ödenmek kaydı ile 18 aya kadar taksitlendirme imkanına sahip olacak.

Alacak asıllarının yeniden yapılandırılması nasıl olacak?

7256 sayılı Kanun kapsamına giren alacak asıllarına, ödeme vadesinin sona erdiği tarihten, Kanunun yayımlandığı 17 Kasım 2020 tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için, TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranları basit usulde uygulanmak suretiyle, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine tahsil edilecek tutar hesaplanacaktır.

Sorularınız için: ozgurkaya@sgkmevzuati.com

*Bu makalede yer alan fikirler yazara aittir ve Tükenmez Haber’in editöryal politikasını yansıtmayabilir.


PAYLAŞ