Ankara Valiliği, yüz yüze eğitime devam edileceğini duyurdu

Ankara Valiliği, Ankara'da yüz yüze eğitim ile ilgili eski uygulamanın devam edeceğini duyurdu. Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, "çok yüksek riskli" grubunda bulunan kentte uygulanacak tedbirlere ilişkin aldığı yeni kararları aktardı. 

Ankara Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kent genelinde eğitim ve öğretimle ilgili 2 Mart'taki kararla düzenlenen mevcut uygulamanın devamına karar verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), dün yeni bir açıklama yayımlayarak, yüz yüze eğitimde "il bazlı" alınacak kararların devam edeceğini hatırlatmıştı. 

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlar şöyle:

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 30.03.2021 tarihinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha
Kanunu’nun 23. 27. ve 72. maddelerine göre, Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü
toplanarak gündemindeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları almıştır.  

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığına olumsuz
etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun
önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bugüne kadar birçok tedbir kararları
alınmış ve uygulamaya geçirilmiştir.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar
gereğince 1 Mart 2021 tarihinden itibaren, il bazlı uygulanacak tedbir ve kuralların illerin içerisinde
bulunduğu risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) göre belirlendiği kontrollü normalleşme
dönemine girilmiş ve İçişleri Bakanlığı’nın 02.03.2021 tarihli ve 3514 sayılı genelgesi ve 02.03.2021
tarihli ve 2021-11 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile uygulanacak tedbir ve kurallar belirlenmiştir.
29 Mart 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı
Kabinesinde, 1 Mart 2021 tarihinden itibaren uygulamaya konulan kontrollü normalleşme döneminde
iller bazında ve ülke genelinde salgının seyri, vaka ve hasta sayılarında yaşanan değişiklikler, hastane
genel ve yoğun bakım doluluk oranları ile uygulamaya konulan tedbirlerin salgınla mücadeledeki
etkililiği gibi hususlar değerlendirilmiştir.

A. Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak
29 Mart 2021 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar ve İçişleri
Bakanlığı’nın 29.03.2021 tarihli ve 5673 sayılı genelgesi doğrultusunda yeni bir karar alınıncaya
kadar İlimiz çok yüksek riskli bölge grubunda değerlendirilmiş olup bu kapsamda, İlimiz genelinde;
1. 02.03.2021 tarihli ve 2021-11 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile düzenlenen hafta içi ve
hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları yeniden düzenlenmiştir.

Buna göre;
- Hafta içi günlerde 21.00­05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına
aynen devam edilmesine,

- Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının, Cuma günü saat 21.00’de başlayıp Cumartesi ve
Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde
uygulanmasına,

- Sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında 01.12.2020 tarihli ve 2020-85 sayılı İl Hıfzıssıhha
Kurulu Kararı ile belirlenen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler
Listesinde” yer alan istisnalar ve muafiyetler (sonraki kararlarda yapılan eklemeler dahil
olmak üzere) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat
edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilmesine,

2. Yeme ­içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile dernek lokali,
kıraathane, çay bahçesi gibi işyerleri; Sağlık Bakanlığı Covid­19 Salgın Yönetimi ve Çalışma
Rehberinde yer alan mesafe koşullarına (masalar ve koltuklar arası) göre açık ve kapalı
alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde % 50 kapasite sınırlaması ile mekanda bulunabilecek
masa ­koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilerek ve HES kodu
sorgulaması yapılarak, 07.00­19.00 saatleri arasında müşteri kabul edilmesine,- Bu işyerlerinde aynı masada ve aynı anda en fazla 2 kişinin oturmasına izin verilmesine,

- Yeme ­içme yerlerinin 19:00­21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel ­al şeklinde,
21.00­24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde, tam gün sokağa çıkma
kısıtlaması uygulanan Cumartesi ve Pazar günleri ise 10.00­20.00 saatleri arasında sadece
paket servis şeklinde hizmet verebilmelerine,

3. Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst
kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir
araya gelmesine neden olan her türlü etkinliğin kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı
anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere ilgili kurum ve kuruluşların
yetkililerince her türlü tedbir alınarak (etkinlik tarihi ilgili makamlara daha önce bildirilen
toplantıların hafta sonları da dahil olmak üzere) yapılabilmesinin devamına ,

4. Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlere 02.03.2021 tarihli ve 2021-11 sayılı İl
Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde (kişi başına minimum
8 m2 alan ayırmak, katılımcı sayısı 100’ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere) aynen
devam edilmesine,

Ancak 3­4 Nisan 2021 tarihinde İlimizde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında
Cumartesi ve Pazar günleri için daha önceden tarih almış nikah veya nikah merasimi
şeklindeki düğünlere katılacakların (katılımcı sınırlamasına uygun olmak kaydıyla) sokağa
çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına,

5. Girişlerde HES kodu kontrollerinin yapılması ve seyirci, refakatçi, misafir alınmaması
kaydıyla halı saha, yüzme havuzu vb. tesislerin 09.00-19.00 saatleri arasında
çalışabilmelerinin devamına,

6. İnternet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonu, lunapark, kaplıca, hamam,
sauna, masaj salonu gibi yerlerin süregelen uygulamaya uygun şekilde; % 50 kapasite sınırına
uyulması ve HES kodu kontrollerinin yapılması kaydıyla 07.00­19.00 saatleri arasında
faaliyette bulunabilmelerine,

7. Salgının bulaşmasında önemli bir kaynak olduğu tespit edilen aile ve akraba ziyaretleri gibi ev
içi etkinliklerin sınırlandırılmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verilmesine,

8. Risk grubuna göre il bazında tedbirlerin uygulanacağı kontrollü normalleşme döneminin
sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için;
vatandaşlarımızın bu güne kadar sergilediği sağduyulu ve fedakârca yaklaşımı sürdürmesinin
ve temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde
belirlenen tedbirlere toplumun tüm kesimlerince azami düzeyde uyulmasının önemi kadar
yürütülecek denetim faaliyetlerinin etkinliği ve sürekliliği de büyük bir etken olarak
değerlendirilmektedir. Bu çerçevede “Dinamik Denetim Süreci” uygulamasına kesintisiz
şekilde devam edilmesine,

9. Salgının seyrini etkileyen (olumlu­ olumsuz) her türlü faktörün (ilçeler arası farklılıklar, il
nüfusunun yaş ortalaması, il dışından kaynaklı sorunlar vb. il bazlı özel sebepler) analiz
edildiği ve bu faktörlere yönelik alınan/alınması gereken tedbirler ile yürütülen/yürütülecek
olan faaliyetlerin yer aldığı İl Salgın Risk Azaltma Planı (SARAP) doğrultusunda gerekli
çalışmaların aksaklığa meydan verilmeden sürdürülmesinin sağlanmasına,

10. Eğitim ve öğretimle ilgili olarak 02.03.2021 tarihli ve 2021-11 sayılı Umumi Hıfzıssıhha
Kurul Kararı ile düzenlenen uygulamanın yeni bir karar alınıncaya kadar devamına,

B. Salgınla mücadele tedbirleri kapsamında 25.02.2021 tarihli ve 2021-9 sayılı İl Hıfzıssıhha
Kurulu Kararıyla sinema salonlarının faaliyetlerinin 01 Nisan 2021 tarihine kadar durdurulması
kararlaştırılmıştı.

Gelinen aşamada gerek sektörün bu yöndeki talebi gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığı ile
yapılan görüşmeler sonucunda, İçişleri Bakanlığı’nın 30.03.2021 tarihli ve 5676 sayılı Genelgesi
doğrultusunda;

1. Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla
sinema salonlarının faaliyetlerinin durdurulması kararının 12 Mayıs 2021 tarihine kadar
uzatılmasına,

Kaymakamlıklar ve ilgili kurumlarca konuya gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın
yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere
uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası
verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına,
konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında
gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verildi


PAYLAŞ